Fegyelmi szabályzat 1. sz. függelék 2018

Fegyelmi szabályzat

1. sz. függelék

  • a halőrök jogosultsága

  • a fegyelmi ügyek elbírálása

Halvédelmi bírság

2018.

A halőr / a fegyelmi bizottság tag legyen megvesztegethetetlen, független és az igazság barátja.

Ellenőrzése / döntése során ne adjon se haragra, se barátságra, ne sajnáljon, ne kíméljen, ne szégyelljen semmit. Magatartása, hangneme legyen határozott, de udvarias.

Legyen igazságos, jóindulatú mindenkihez, de senkit se részesítsen méltánytalan előnybe. (Juhász József Gábor- horgász)

-------

A Fegyelmi szabályzat 1. sz. függelék c. kiadvány célja, hogy segítse a társadalmi halőrök, és a Fegyelmi Bizottság munkáját;

A Fegyelmi szabályzat 1. sz. függelék az alábbi jogszabályok alapján került összeállításra:

  1. ) 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről. A törvény hatálya többek között a hal és élőhelyének védelmével, őrzésével összefüggő tevékenységeket, az ezeket végzők jogait, kötelezettségeit feladat- és hatásköröket, valamint a horgászat rendjét is szabályozza.

A társadalmi halőr jogosultsága és eljárás rendje a Hhtv. 57. § alapján

a) a halfogásra jogosító okmányok ellenőrzésére és a 45. § (1) bekezdése alapján azok átvételére,

45. § (1) A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani a halfogásra jogosító okmányokat: az állami horgászjegy és fogási naplót, a területi jegyet.

A halfogásra jogosító okmányokat, a társadalmi halőr/a mezőőr/ a rendőr felhívására köteles bemutatni és átadni.

b) horgászati jogsértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok visszatartására a mezőőr/rendőrség megérkezéséig.

Ez azért szükséges, hogy legyen tanú, aki igazolja, ha horgászati jogsértést észlel a társadalmi halőr.

A társadalmi halőrnek figyelembe kell venni, hogy a feljelentést követően a halvédelmi bírságot kiszabó eljárás során, a bizonyítás minden esetben az eljáró a Fegyelmi Bizottságot / a Halgazdálkodási Hatóságot terheli. Ezen a szervezeteknek kell bizonyítani, hogy a horgász, mely a jogszabályt sértett meg, milyen magatartását tanúsított az ellenőrzés során. Ezért a "Feljelentés halvédelmi szabálysértési ügyben" c. okmány kitöltéséhez alapos és pontos adatrögzítés szükséges.

c) a kifogott hal fajának, méretének, tömegének ellenőrzése, valamint horgászati jogsértés gyanúja esetén, ezt követően

ca) a hal visszatartására a mezőőr/ rendőr megérkezéséig,

cb) a hal visszaengedése.

Megjegyzés: A halfogásra jogosító okmány - (ok) bevonására csak a mezőőr / rendőr jogosult. A bevont okmányt/okmányokat a horgászati jogsértőtől a mezőőr/rendőr átveszi, és mint bizonyítékot további intézkedés céljából megküldi a Sóstó SHE-nek

A társadalmi halőr, a jogszabályt sértő horgászt a helyszínen nem tartóztathatja fel, a helyszín elhagyásban nem akadályozhatja. Ellene fizikai erőszakot, fenyegetést, mely a megfenyegetett horgászban félelmet kelt, nem alkalmazhat.

d) a fogási napló vezetését elmulasztó, vagy azt szabálytalanul vezető horgásztól az "Állami horgászjegy és fogási napló"-t, területi jegyet a "Feljelentés halvédelmi szabálysértési ügyben" c. okmány kitöltése előtt, mint bizonyítékot csak a helyszínen tartózkodó mezőőr/rendőr vonhatja be..

A fogási napló vezetésének szabályait az "Állami horgászjegy és fogási napló" II. fejezet 1-7. pont tartalmazza.

A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján, a fogási napló vezetését elmulasztó személlyel szembena halgazdálkodási hatóság határozza meg a kiszabható halvédelmi bírság mértékét vagy az eltiltás időtartamát.

e) Átvételi elismervényt állít ki a "Feljelentés halvédelmi szabálysértési ügyben" c. okmány mellékleteként a jogszabályt sértő horgász tulajdonát képező horgászati eszközről, amelyeket, ha szükséges, mint bizonyítékot visszatarthat. Az átvett eszköz(ök)ről pontos és részletes felsorolás szükséges, melyet tanúk aláírásával kell igazolni.

f) A társadalmi halőrrel szembeni erőszaknak minősül az ellenőrzött horgász részéről bármilyen fizikai ellenállás vagy támadás.

A társadalmi halőrrel szembeni fenyegetésnek minősül bármilyen olyan hátrány kilátásba helyezése, ami alkalmas lehet -általánosságban - arra, hogy a megfenyegetettben félelmet keltsen.

Ezekben az esetekben az egyesület Elnöksége tesz feljelentést a jogi képviselő útján.

A társadalmi halőr jogosult az a) - f) bekezdésben foglalt intézkedése keretében a halfogásra jogosító okmányokban foglalt személyes adatok kezelésére, az intézkedése alapján indult eljárás megindításáig.

A társadalmi halőr, jogszabályt sértő horgászat estén kiállítja a "Feljelentés halvédelmi szabálysértési ügyben" c. okmányt. Abban az esetben, ha a tényállás részletesebb leírása szükségessé teszi, akkor ezen okmányhoz pótlapot is igénybe vehet.

A társadalmi halőr írásos jelentésében mindenkor adjon választ:

ki , mikor, hol, mit, hogyan cselekedett.

A jogszabályt sértő horgász nevét, személyi adatait, anyja nevét a személyazonosító igazolványból, a lakcímét a lakcímet igazoló hatósági igazolványból írja fel.

Fontos a szabálysértés elkövetésének, pontos időpontjának rögzítése (év, hónap, nap, óra, perc) és helyének leírása viszonyítási pontok alapján.

A feljelentést a jelenlévő /az általa a helyszínre hívott tanúkkal írassa alá, ezt követően rögzítse, hogy a szabálytalanságot elkövető milyen magatartást tanúsított, ha lehetséges írassa vele alá, de a szabálytalanságot elkövető a feljelentés aláírását megtagadhatja.

A Halgazdálkodási Hatóság / Fegyelmi Bizottság a tényállást a "Feljelentés halvédelmi szabálysértési ügyben" c. okmány, a bizonyítékok elemzésével, azok mérlegelésével állapítja meg.

A társadalmi halőr a "Feljelentés halvédelmi szabálysértési ügyben" c. okmányt, mint bizonyítékot, a további intézkedés megtételére átadja az egyesület elnökének.

A társadalmi halőr a helyszíni intézkedést követően a halvédelmi bírságot kiszabó eljárás megindítása érdekében jelentést készít a szolgálati naplóba.

2.) A vidékfejlesztési miniszter 133/2013. (XII. 29.) VM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

28. §

(8) Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi korlátozások által tiltott halat a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.

(10) A kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni tilos.

(14) Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott- és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.

A kifogott halakat, azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

(15) Horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.

(16) A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad.

A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

(22) A horgászatra jogosító okmányok birtokában a horgász más hasznos víziállatot saját használatra csalizás céljából gyűjthet.

34. §

(4) A határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadhatja az állami horgászjegyet. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese. A Megbízott erről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.

A fenti esetekben a jogsértő horgásszal szemben, a Halgazdálkodási Hatóság szabja ki a halvédelmi bírságot.

45.§ A jogsértő horgásznak a halvédelmi bírság összegét a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága határozatához mellékelt készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni a határozatban feltüntetett számú számlára.

3.) 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

A halgazdálkodási hatóság által kiszabható halvédelmi bírság mértékét a 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 1- 14. §, az eltiltás időtartamát a 15. § tartalmazza.

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról.

A Halgazdálkodási Hatóság által kiszabható

  • halvédelmi bírság (1-13.§), illetve

  • az eltiltás (15. §) mértéke egységes szerkezetben, a jogsértő horgászatra vonatkozóan.

1. § (1) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: / 15.§ b) bek. 3-12 hónap eltiltás.

a) az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 10 000-30 000 forint,

b) a területi jegy hiánya esetén: 25 000-50 000 forint.

(2) A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy

b) olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot

az állam nem engedte át, az állami horgászjegy hiánya esetén 10 000-30 000 forint / 15.§ a) 3- 6 hónap eltiltás.

2. §

a)

b).

3. § A fogási naplónak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti vezetését elmulasztó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) horgászat esetén: 10 000-50 000 forint, / 15. § a)bek. 3 - 6 hónap eltiltás.

b),

c)

4. § A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke

a)

b) mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása esetén: 500 000 forint, / 15. § k) bek. 3 év eltiltás.

c) robbanóanyag alkalmazása esetén: 500 000 forint, / 15. § k) bek. 3 év eltiltás.

d) szúrószerszám alkalmazása esetén: 100 000-500 000 forint, / 15. § i) bek. 1- 3 év eltiltás.

e) búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata esetén: 100 000-500 000 forint, / 15. § i) bek. 1-3év eltiltás.

f) gereblyézés alkalmazása esetén: 100 000-500 000 forint, / 15. § i)bek. 1-3 év eltiltás.

g) hurokvető halászati módszer, sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási módszer alkalmazása esetén: 100 000-500 000 forint, / 15. § i)bek. 1-3 év eltiltás.

h)

i),

j)

k) a megengedettnél több horog vagy több horgászkészség alkalmazása esetén, darabonként: 10 000-20 000 forint, / 15. § a) 3-6 hónap eltiltás.

l)

m)

n) a horgászkészséggel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000-100 000 forint, 15. § e) bek. 6-18 hónap eltiltás.

o)

p)

q)1a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogása esetén: 10 000-100 000 forint, / 15. § b) bek. 3-12 hónap eltiltás.

r)2a halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása esetén: 10 000-30 000 forint, / 15. § a)bek. 3-6 hónap eltiltás.

s)3

5. §4A nem fogható őshonos hal jogosulatlan kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a 15 000 forintot, akkor a bírság mértékét 15 000 forintban kell megállapítani. A bírság nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget. / 15. § (2) bek. 3 hónap - 3 év eltiltás.

6. § (1) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró - a halászattól vagy horgászattól eltérő - tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 10 000-100 000 forint. /15. § c) bek. 3-18 hónap eltiltás

(2) .

(3)5 Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró horgászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 30 000-100 000 forint. / 15. § e)bek. 6 -18 hónap eltiltás

7. § A halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó és jogosultságának igazolását a halgazdálkodási hatóságnál az előírt határidőn belül nem pótló személlyel szemben horgászkészség esetén az 1. §-ban, halászeszköz esetén a 2. §-ban foglalt halvédelmi bírságtétel megállapításának van helye.

a) horgászkészség esetén:

aa) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 15. § (3) bek. 3-12 hónap eltiltás

ab) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 15. § (3) 3-6 hónap eltiltás.

8. §6A Hhvtv.-ben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó személlyel szemben a 4. §-ban foglalt - az alkalmazni kívánt eszköz fajtájára megállapított - halvédelmi bírság és az ahhoz rendelhető eltiltás megállapításának van helye.

9. § ...állami horgászjegy, ... igénylése során a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) .... horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősség tárgyában valótlan nyilatkozat tétele esetén: 100 000 forint, / 5. § g) bek. 18 hónap

b) az érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet is), .... rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 50 000 forint, / 15. § f) bek. 12 hónap eltiltás

c) a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 10 000 forint.

/ 15. § d)bek. 6 hónap eltiltás

10. §

11. § A hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag halgazdálkodási vízterületre való kijuttatása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 20 000-500 000 forint. / 15. § (2) bek. 3 hónap - 3 év eltiltás.

12. § (1)7 Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a 20 000 forintot, akkor a bírság mértékét 20 000 forintban kell megállapítani. A bírság összege nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget. / 15. § (2) bek. 3 hónap - 3 év eltiltás.

(2) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke 10 000-100 000 forint / 15. § b) bek. / 3-12 hónap.

4. ) Alapszabály

A Sóstón a horgászattal összefüggő irányítási, szervezési, valamint ellenőrzési feladatokat - a társadalmi halőrök útján - az egyesület Elnökség látja el.

Az Alapszabály tartalmazza többek között:

  • X/5. fejezet a Fegyelmi Bizottság általános működési rendjét,

  • XI. fejezet a halállomány őrzését.

5. ) Fegyelmi Szabályzat

1) A 2018. január 21,-én tartott közgyűlési határozat alapján a Fegyelmi Szabályzat VI. fejezet 4.4 pont kivételével hatályát veszti.

2) A 2017. 01. 22. napján tartott közgyűlés a VI. fejezet 4.4. pontban meghatározott leghosszabb eltiltási időt 3 év helyett, 5 év időtartamban hagyta jóvá.

3) A Fegyelmi Szabályzat 1. sz. függelék 2018. január 21.-én, a közgyűlés jóváhagyását követően lép hatályba, a horgászatra vonatkozó hatályos jogszabályok, és a helyi horgászrend alapján.

4) A Fegyelmi Bizottság által kiszabható fegyelmi büntetés végrehajtása - méltánylást érdemlő esetben - 1 hónaptól legfeljebb kettő év próbaidőre felfüggeszthető.

a) Ha a próbaidő eredményesen eltelt a fegyelmi büntetés hatályát veszti.

b) Amennyiben a fegyelmi eljárás alávont tag a próbaidő alatt újabb fegyelmi vétséget követ el, és emiatt ismét fegyelmi büntetés kiszabására kerül sor, ebben a határozatban el kell rendelni a korábban kiszabott, de próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetés végrehajtását is.

A Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. függelék alapján a jogsértő horgásszal szemben alkalmazható fegyelmi büntetések és jogkövetkezményei:

5) Fegyelmi büntetések:

a) figyelmeztetés,

b) megrovás,

c) a Sóstón való horgászattól határozott időre eltiltás:

ca) A horgász, a hal jogszerű kifogásával és a fogási naplóba való rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát. Ennek elmulasztása a körülmények mérlegelése alapján az eltiltás: 1-5 év;

X caa) a fogási napló vezetését elmulasztó, vagy azt szabálytalanul vezető személlyel szemben.

cb) A fogási naplóba a hal becsült súlya mellé, a hal mért hosszát is be kell jegyezni cm-ben.

Ennek elmulasztása esetén

cba) Első esetben a társadalmi halőr ezt a tényállást az "Állami horgászjegy és fogási napló" VIII. fejezetében írásban rögzíti: figyelmeztetés ;

cbb) Második esetben az eltiltás időtartama: 1-3 hónap;

X cc) Tilalmi idők / telepítés utáni átmeneti idő megszegése.

cca abban az esetben, ha kifogott halat nem tartotta meg, illetve nem fogott halat: 6- 9 hónap;

ccb) 1 db hal megtartása esetén 1, 5- 2 év;

ccc) 2 db hal megtartása esetén 2,5- 3 év;

ccd) a fogassüllő tilalmi időszakában (03. 01. - 04. 30.) élő / élettelen kishallal, halszelettel, mű csalival horgászni tilos. A tilalom megszegése esetén az eltiltás időtartama: 6 -9 hónap;

cd) Az éjszakai horgászat tilalmának megszegése esetén az eltiltás időtartama: 6 -9 hónap;

X ce) Méretkorlátozással védett hal megtartása (a helyi horgászrend alapján).

cea) 1 db hal esetén 1-2 év;

ceb) 2 db hal esetén 2- 3év;

X cf) Mennyiségi korlátozással védett hal megtartása (a helyi horgászrend alapján).

cfa) 1db hal esetén 1-2 év;

cfb) 2 db hal estén 2-3 év;

cg) A helyi horgászrendben meghatározott védett hal kifogás utáni megtartás 2 - 3 év ;

X ch) a halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása.

ci) Élő, élettelen hallal, halszelettel horgászni csak egyágú horoggal szabad

cia) két- vagy háromágú horog használata esetén: 6 -9 hónap;

cib)két- vagy háromágú horog használata során kifogott hal megtartása esetén: 1-3 év ;

cj) Hármas horoggal szerelt twister használata tilos, használata esetén az eltiltás: 1- 3év;

ck) Villantón, egyéb mű csalin kiegészítő 3-as horog használata esetén az eltiltás: 1-3 év;

cl) A kifogható mérettartományon kívüli, és a helyi horgászrendben meghatározott mennyiségen felül, a megtartani nem szándékolt kifogott halat a vízbe kíméletesen kell visszahelyezni. Ezen követelményeket megszegő, valamint a kifogott hallal való kíméletlen bánásmód - állatkínzás vétsége - esetén az eltiltás időtartama: 3 - 6 hónap;

X cm) A megengedettnél több horog vagy több horgászkészség alkalmazása.

co) Éjszakai horgászat esetén a horgászhely, illetve a csónak kivilágítás elmulasztása, illetve váltakozó időben történő megvilágítása estén az eltiltás időtartama: 3 - 6 hónap;

cp) A szemetelőkkel, a környezetet károsító horgászokkal szemben

cpa) Első esetben a társadalmi halőr ezt a tényállást, mint "figyelmeztetés"-t az "Állami horgászjegy és fogási napló" VIII. fejezetébe rögzíti.

cpb) Második esetben a horgászattól való eltiltás időtartama: 1 - 3 hónap.

Az 1. sz. függelékben a kivastagított X-el jelzett esetekben, a Halgazdálkodási Hatóság , a helyi horgászrend megszegése esetén a Fegyelmi Bizottság szabja ki a halvédelmi bírságot.

A Fegyelmi Bizottság minden esetben súlyosbító tényezőként veszi figyelembe, ha a horgászati jogsértő cselekményt elkövető, a halőrt szidalmazta vagy bántó módon sértegette.

Kiskunhalas, 2017. április

Készítette: Juhász József Gábor